Trang mạng tái thiết kế của HISD được khởi sự với sự điều hướng được cải tiến, có thể truy cập

Khu Học Chánh Houston đã khởi sự một trang mạng tái thiết kế để cung cấp thêm sự truy cập và cải tiến điều hướng cho mọi người sử dụng.

Tái thiết kế này, vẫn giữ hình thức di động thân thiện, là một phản ánh quyết tâm của học khu là làm cho việc thông tin trong trang mạng thì có thể truy cập cho những người khuyết tật để phù hợp với các điều kiện của “Section 504” của luật “Rehabilitation Act” năm 1973 và “Title II of the Americans with Disabilities Act” năm 1990.

“Là một khu học chánh, chúng tôi muốn bảo đảm mọi người lưu tâm đều có sự truy cập công bằng và đồng đều với những thông tin và dữ kiện được chia sẻ qua các trang mạng của chúng tôi,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Trang mạng của chúng tôi là một phương tiện thông tin quan trọng, và điều quan trọng là chúng tôi cung cấp sự điều hướng dễ dàng cho hàng triệu người vào xem hàng năm”.

Trang mạng của khu học chánh được thiết kế để bảo đảm rằng người khuyết tật có thể truy cập hiệu quả, hiểu biết, điều hướng, và tương tác. Để bảo đảm sự tuân thủ, trang mạng mới được xây dựng theo “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, Level AA”.

Trang mạng mới này, cũng như các trang mạng của trường, du nhập các phim video mà có phụ đề qua YouTube để chọn ngôn ngữ và người lãng tai, cũng như kiểm soát mầu tương phản để dễ điều hướng cho những người mắt kém. Với người suy giảm thể chất, bàn phím được nâng cấp. Và cho những ai khuyết tật về hiểu biết, một nút tạm ngưng được thêm vào trong mọi trang mạng.

“Nền tảng trang mạng của chúng tôi là một trong vài dụng cụ chúng tôi sử dụng để cung cấp thông tin quan trọng cho cộng đồng,” Trưởng Phòng Thông Tin HISD là bà Rebecca Suarez nói. “Chúng tôi quyết tâm gia tăng sự truy cập và có thể đến với và liên lạc với mọi người quan tâm.”

Để đo lường sự tiến triển khi làm cho nội dung trực tuyến và chức năng có thể truy cập, học khu sử dụng các dụng cụ trực tuyến tỉ như “WAVE Web Accessibility Evaluation Tool” và “Blackboard’s Ally plug-in” để đo lường sự tiến bộ về khả năng truy cập được cải tiến trong toàn thể các trang mạng HISD và trường.

Ngoài việc tái thiết kế trang mạng chính, các quản trị viên trang mạng trên toàn học khu còn được huấn luyện trong năm qua về sự quan trọng của khả năng truy cập trang mạng và nhận được các nguồn tài liệu về cách xây dựng và duy trì khả năng truy cập cho các trang mạng của sở và trường.

Những ai có thể gặp khó khăn khi truy cập thông tin trong trang mạng HISD thì phải email về web@houstonisd.org. Khi yêu cầu sự giúp đỡ qua email, vui lòng thêm chữ “Accessibility” ở phần đầu đề. Cũng như bao gồm điều sau về các khó khăn truy cập:

  • Diễn tả sự lưu tâm của quý vị về khả năng truy cập. 
  • Cách tốt nhất để liên lạc với quý vị (địa chỉ email, số điện thoại, hoặc cả hai). 

HISD sẽ có những điều tiết thích hợp để dễ truy cập bất cứ nội dung nào trong trang mạng.