Các cuộc họp cộng đồng để lấy ý kiến về cuộc tìm kiếm vị tổng giám đốc mới

Khu Học Chánh Houston đang tìm kiếm trên toàn quốc một tổng giám đốc mới và thường trực. Trong nỗ lực bao gồm mọi ý kiến phản hồi từ mọi người trong HISD, khu học chánh đang tổ chức một vài cuộc họp ảo trong cộng đồng.

Các cuộc họp này để mọi người cho biết ý kiến về ứng viên và thảo luận về tiến trình tìm kiếm. Sẽ có nhiều cuộc họp hàng ngày trong tuần này. Để biết toàn thể lịch trình, xin xem bên dưới. Để truy cập các nối kết hầu tham dự các cuộc họp này, hãy vào trang HoustonISD.org/SupeSearch.