Buổi Hội Ảo Lớp Vườn Trẻ được dự trù vào 10 tháng Tư

Để khởi sự tuần “The Week of the Young Child” (tuần của trẻ thơ), một sinh hoạt toàn quốc chú trọng đến sự giáo dục thơ ấu, Phòng Chọn Trường và Giáo Dục Thơ Ấu của HISD đang cung cấp một buổi thông tin ảo cho phụ huynh của các học sinh sẽ vào lớp vườn trẻ.

Buổi hội này sẽ được tổ chức trực tuyến trong trang HoustonISD.org/prekindergartenfair vào thứ Bảy, 10 tháng Tư, từ 9g sáng đến 12g trưa. Cuộc họp này xảy đến trước ngày 30 tháng Tư hạn chót cho Giai Đoạn 1 nộp đơn cho học sinh lớp vườn trẻ.

“Lớp vườn trẻ là bước đầu cho nền giáo dục có phẩm chất,” Giám Đốc Phòng Chọn Trường là Justin Fuentes nói. “Chúng tôi muốn trình bày cho tất  cả gia đình mọi chọn lựa có thể để giúp họ thành công.”

Buổi hội này sẽ có các khóa thông tin – tiếng Anh và Tây Ban Nha – cho phụ huynh, cũng như phòng giúp đỡ làm đơn mà nơi đây phụ huynh có thể đi qua thủ tục điền đơn bởi một đại diện Phòng Chọn Trường.

Buổi hội này cũng sẽ có các đại diện từ các chương trình Giáo Dục Đặc Biệt, Giỏi và Có Tài, và Giáo Dục Đa Ngữ.

Đơn xin chọn trường cho niên khoá 2021-2022 của HISD thì có trên mạng. Muốn biết thêm về thủ tục chọn trường và buổi hội sau cùng, hãy vào trang http://www.ChooseHISD.org hoặc gọi cho Phòng Chọn Trường số 713-556-6947.