HISD sẽ đóng cửa ngày 29 tháng Ba mừng Ngày Chavez-Huerta

Tất cả các trường HISD và văn phòng sẽ đóng cửa để mừng Ngày Chavez-Huerta vào thứ Hai, 29 tháng Ba.

Các trường và văn phòng sẽ mở cửa hoạt động bình thường vào thứ Ba, 30 tháng Ba, 2021.

Sở Cảnh Sát HISD sẽ tuần hành các cơ sở học khu. Những trường hợp khẩn cấp có thể báo cáo qua số 713-892-7777.