Phụ huynh được mời cho biết ý kiến về các cuộc họp Dịch Vụ Tự Kỷ

Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt kính mời các phụ huynh hãy cho biết ý kiến về các cuộc họp Dịch Vụ Tự Kỷ cho niên khoá sắp tới.

Bản khảo sát ngắn gọi này giúp xác định những đề tài nào sẽ được đề cập đến trong các cuộc họp phụ huynh niên khoá tới. Các cuộc họp này là cơ hội cho các phụ huynh có con em bị bệnh tự kỷ tham dự với các phụ huynh khác, tìm hiểu xem những gì xảy ra trong lớp học, và nghe biết về sự phát triển mới trong sự nghiên cứu.

Bản khảo sát này có thể tìm thấy trong trang  bit.ly/auparentsurvey. Vui lòng hoàn tất bản khảo sát trước ngày 16 tháng Tám, 2021.

Muốn biết thêm thông tin về Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt HISD, hãy vào trang HoustonISD.org/Page/58432.