Các Tân Hiệu Trưởng

Rim Mohamed được chọn là tân hiệu trưởng trường Dogan Elementary

Rim Mohamed được chọn là tân hiệu trưởng trường Dogan Elementary School. Là một nhà giáo dục 15-năm bà phục vụ trong nhiều vai trò và hiện là Hiệu Phó trường Seguin Elementary. Là một phần tử của nhóm lãnh đạo tại trường Seguin, bà thiết lập một sự tương giao cộng đồng sâu rộng với Brighter Bites để giúp đỡ các nhu cầu của trường.

Bà Mohamed có bằng cử nhân về “Applied Mathematics with Secondary Education” của Đại Học Houston, bằng Cao Học “Math Teacher Certification” của Đại Học Rice, và bằng cao học Quản Trị Học Đường của Đại Học St. Thomas.

Gaylon Davenport được chọn là tân hiệu trưởng trường Roosevelt Elementary

Gaylon Davenport là tân hiệu trưởng trường Roosevelt Elementary School. Ts. Davenport là một sản phẩm hãnh diện của HISD, kể cả việc theo học trường Roosevelt khi còn nhỏ. Ông từng phục vụ là một giáo chức, huấn luyện viên giảng dạy, và người can thiệp. Ông hiện là Giám Đốc Giảng Dạy tại trường Foerster Elementary School. Các vinh dự của ông gồm việc được chọn là “Teacher of the Year” năm 2015 cũng như được chọn để tham dự trong tiểu ban nổi tiếng “Leadership Advisory Committee”. 

Ts. Davenport có bằng cử nhân về “Business Administration” của Đại Học Texas State, bằng cao học về “Educational Administration” và bằng tiến sĩ về “Educational Leadership” của trường Sam Houston State University.

Johnatan Guzman được chọn là tân hiệu trưởng trường Jefferson Elementary

Johnatan Guzman là tân hiệu trưởng trường Jefferson Elementary School. Ông Guzman là một sản phẩm hãnh diện của các trường HISD và từng là một nhà giáo dục trong 14 năm khởi sự là một phụ giáo trước khi trở thành giáo chức và sau đó là một chuyên gia giáo chức. Ông hiện là Hiệu Phó trường Milby High School. Các vinh dự của ông gồm việc được chọn là “Teacher of the Year” năm 2013 và 2014. Ông còn được chọn để tham dự trong chương trình lãnh đạo nổi tiếng của HISD là “MBAE Cohort #2” và “Career Pathways”.

Ông Guzman có bằng cử nhân về “Education (EC-6)” của Đại Học Houston Downtown và bằng cao học về “Business Administration with Educational Leadership” của Đại Học St. Thomas.