Phụ huynh, người chăm sóc có thể yêu cầu cho con em học lại ở lại lớp (SB 1697)

Với những gián đoạn bởi đại đại dịch COVID-19 trong suốt niên khoá 2020-2021, cơ quan Lập Pháp Texas đã thông qua dự luật SB 1697. Dự luật này đem cho phụ huynh/người chăm sóc một cơ hội để quyết định xem con em mình có nên ở lại lớp hay lấy lại môn học không, gồm:

  1. Học lại lớp vườn trẻ (pre-kindergarten);
  2. Đang ghi danh lớp vườn trẻ nếu con em đủ điều kiện ghi danh lớp vườn trẻ trong năm trước, theo điều khoản TEC, §29.153(b), và chưa ghi danh lớp mẫu giáo;
  3. Học lại lớp mẫu giáo;
  4. Đang ghi danh lớp mẫu giáo nếu con em đã được theo học lớp mẫu giáo trong năm trước, và chưa ghi danh lớp một*;
  5. Cho các lớp một cho đến lớp ba, học lại lớp mà học sinh đã ghi danh ở năm trước.

Điều sau đây chỉ liên quan đến niên khoá 2021-2022:

  1. Cho các lớp bốn đến lớp tám, học lại lớp mà học sinh đã ghi danh trong niên khoá 2020-2021; và
  2. Cho các môn học để lấy tín chỉ trung học II cấp, học lại môn học mà trong đó học sinh đã ghi danh trong niên khoá 2020-2021.

Phụ huynh hay giám hộ phải thông báo cho trường bằng thư nếu họ chọn cho con em học lại lớp hay lấy lại môn học.

Tờ đơn phải điền thì có thể lấy ở đây bằng Anh ngữ và Tây ban nha, và phải nộp lại cho trường.

Thật quan trọng để lưu ý rằng:

  • Sự chọn lựa này thì vĩnh viễn. Nếu một học sinh muốn học lại lớp cũ, quyết định này không thể đảo ngược sau này vì bất cứ lý do gì.
  • Nếu một học sinh trung học II cấp nhận được điểm đậu cho môn học họ sẽ học lại, họ sẽ giữ điểm nguyên thủy trong học bạ.
  • Nếu một học sinh thi hành tốt đẹp các bài thi STAAR liên hệ vào cuối môn học mà họ đang lấy, họ không phải thi lại bài thi STAAR cuối môn.

Nếu phụ huynh/người chăm sóc quyết định rằng đó là điều tốt nhất để con em học lại hay lấy lại môn học, họ phải viết thư cho trường biết trước ngày thứ Sáu, 20 tháng Tám.