Nhân Viên HISD Có Thể Được Thưởng Vì Chủng Ngừa COVID-19

Sự tham dự thì tự nguyện, và chứng minh chủng ngừa hay miễn trì phải được phóng lên “myHISD”

Nha Giáo Dục Texas (TEA) đã tán thành yêu cầu của khu học chánh để trả tiền thưởng $500 cho nhân viên nào đã chủng ngừa đầy đủ để chống với COVID-19.

Việc tham dự số tiền thưởng chủng ngừa thì hoàn toàn tự nguyện. Nhân viên nào muốn tham dự trong tiền thưởng chủng ngừa COVID-19 sẽ cần phóng lên giấy chứng minh chủng ngừa hay giấy miễn trừ bởi một bác sĩ Hoa Kỳ cho OneSource. Về chi tiết, hãy vào trang myHISD.org.

Tất cả nhân viên nào đã chủng ngừa thì phải quét chụp mặt trước và sau tấm thẻ chủng ngừa và lưu trữ dưới dạng JPEG hay PDF. Sau đó nhân viên có thể đăng nhập vào trang “Employee Self Service in OneSource”, nhấn vào chữ “COVID vaccine form”, chọn và phóng lên hồ sơ của mình, điền đơn này, chọn “‘check’ for errors”, và sau cùng chọn “send.” Nhân viên sẽ nhận được một thông báo rằng sự yêu cầu của họ đã được nộp và một thông báo khác sau khi yêu cầu của họ được tán thành hay từ chối. Để biết những hướng dẫn từng bước một, hãy xem tài liệu này.

Những miễn trừ về tôn giáo phải được nộp cho ADA@houstonisd.org và sẽ được duyệt xét bởi tiểu ban điều tiết tôn giáo của HISD. Nếu được phê chuẩn, nhân viên này sẽ nộp tờ thông báo được chấp thuận trong trang “Employee Self Service” như được diễn tả ở trên. Nếu quý vị có những thắc mắc, vui lòng email về HealthMS@houstonisd.org hoặc gọi “Employee Services” số 713-556-7400.

Nhân viên phải nộp bằng chứng chủng ngừa, miễn trừ y tế, hay tài liệu miễn trừ tôn giáo vào trước ngày 19 tháng Mười Một, 2021. Số tiền thưởng chủng ngừa $500 sẽ được thi hành vào ngày 22 tháng Mười Hai, 2021.

Số tiền thưởng một lần $500 thì được trả qua ngân khoản ESSER của khu học chánh.

Thông tin về các địa điểm chủng ngừa, sự giúp đỡ, và nhiều điều khác có thể tìm thấy trong trang HoustonEmergency.org/covid-19-vaccinesReadyHarris.org.