HISD nhận được các thứ hạng cao của tổ chức “Children at Risk” vì kiên cường trước đại dịch

Khu Học Chánh Houston là nhà của một số trường kiên cường nhất ở Houston trước đại dịch, theo danh sách thường niên về các trường công lập tốt nhất của tổ chức “Children at Risk”.

Tổ chức nghiên cứu và biện hộ này đã lượng giá 1,347 trường trong vùng Houston để nhận diện những trường nào kiên cường nhất trong đại dịch. Những xếp hạng năm nay chú trọng đến sự phân tích thành tích học vấn trong niên khoá 2020-21 với niên khoá 2018-19 để nhận biết ảnh hưởng của đại dịch này trên trẻ em ở Houston.

“Khi tôi nghĩ đến những chữ ‘kiên cường đại dịch,’ cộng đồng HISD của chúng tôi lập tức hiện ra trong đầu,” Tổng Giám Đốc HISD Millard House II nói. “Các trường của chúng tôi cùng đến với nhau trong thời gian khó khăn này và chăm chỉ hoạt động để đặt sự giáo dục và an toàn trên hết. Chúng tôi vui vì các nỗ lực này được nhận biết bởi tổ chức ‘Children at Risk’.”

Những thứ hạng được công bố vào thứ Tư, 10 tháng Mười Một, 2021 được liệt kê dưới đây:

10 Trường Trung Học II Cấp Kiên Cường Đại Dịch ở Houston

Hạng #1           Mount Carmel Academy

Hạng #2           Long Academy

Hạng #7           North Houston Early College High School

10 Trường Trung Học I Cấp Kiên Cường Đại Dịch ở Houston

Hạng #2           Sharpstown International School

Hạng #3           Project Chrysalis Middle School

Hạng #4           Baylor College of Medicine Academy

Hạng #7           Hamilton Middle School

Hạng #8           Baylor College of Medicine Biotech Academy at Rusk

10 Trường Tiểu Học Kiên Cường Đại Dịch ở Houston

Hạng #2           Brookline Elementary School

Hạng #4           Roosevelt Elementary School

Hạng #5           Park Place Elementary School

Hạng #7           Sanchez Elementary School

Hạng #8           Windsor Village Elementary School

Hạng #9           Atherton Elementary School

Hạng #10         Moreno Elementary School