Người tình nguyện thay đổi cuộc đời một đứa trẻ qua việc đọc sách

Đang tìm một cách để giúp học sinh HISD? Khu học chánh đang mở lại chương trình phổ thông

“Read Houston Read” và “Real Men Read” vào năm nay. HISD nhận biết cần phải cung cấp sự hỗ trợ liên tục về văn hóa cho học sinh và một lần nữa lại xin cộng đồng tình nguyện để đọc sách cho các trẻ em.

Những người tình nguyện “Read Houston Read” sẽ làm việc với cùng một học sinh mỗi tuần một giờ trong suốt năm, hoặc diện đối diện hoặc ảo trên nền điện toán “Microsoft TEAMS”.

Houston Real Men Read” là một chương trình dìu dắt mà trong đó các ông tình nguyện tối thiểu mỗi tháng một giờ để đọc sách cho học sinh lớp ba.

Bởi cho đi một giờ, quý vị có thể tạo sự khác biệt thực sự trong cuộc đời một đứa trẻ. Mục tiêu của các chương trình văn hóa này là để thấm nhập sự yêu quý đọc sách nơi trẻ em, trong khi đem cho người dân Houston một cơ hội để đền đáp lại cộng đồng của mình.

Cả hai chương trình nằm trong phong trào “Literacy by 3” của học khu, nó nhắm đến việc tất cả học sinh có thể đọc sách đúng cấp lớp hay cao hơn vào cuối lớp ba. “Literacy by 3” đang trong sự hợp tác với tổ chức “Barbara Bush Literacy Foundation” và “Children’s Museum of Houston”.

Cách ghi tên tình nguyện qua tổ chức VIPS:

BƯỚC 1:  Hoàn tất sự huấn luyện trực tuyến “VIPS (Volunteers in Public Schools) Volunteer Orientation” bằng Anh ngữ tại trang http://houstonisd.org/vipslogin  hay tiếng Tây Ban Nha tại trang http://www.houstonisd.org/voluntarios.

BƯỚC 2: Đọc cuốn cẩm nang “VIPS Volunteer Handbook” và lưu lại/in ra giấy chứng nhận “Certificate of Completion” để sử dụng về sau.

BƯỚC 3: Làm đơn “VIPS Volunteer Application”, đồng ý với việc kiểm soát quá khứ hàng năm, và duyệt lại các tài liệu cần thiết (Code of Ethics, Code of Civility, Confidentiality Statement).

BƯỚC 4: Thiết lập hay cập nhật chương mục của quý vị trên “Connect4Literacy” để ghi danh tình nguyện. Hãy nhớ dùng cùng địa chỉ email mà đã sử dụng cho VIPS.

BƯỚC 5: Đợi từ 3-5 ngày cho thủ tục kiểm soát quá khứ. Người tình nguyện nhận được giấy xác nhận sau khi nộp và câu trả lời tán thành hay từ chối từ địa chỉ donotreply@raptortech.com khi hoàn tất.

BƯỚC 6: Thiết lập một chương mục “Raptor Portal Volunteer Account” để có thể theo dõi thời giờ tình nguyện.

BƯỚC 7: Một khiđược thông qua “VIPS APPROVED”, hãy ghi tên tình nguyện trong trang mạng “BBHLF’s Connect 4 Literacy” https://www.connect4literacy.org/.

Tất cả chỉ có thế! Muốn biết thêm thông tin, hãy xem tờ bướm này.