Các ủy viên HISD sẽ cứu xét chương trình thực tập mới để hỗ trợ các chuyên gia “wraparound”

Trong phiên họp thường lệ hàng tháng, Ủy Ban Giáo Dục HISD sẽ cứu xét việc tán thành một vài đề mục gồm một giao kèo với Đại Học Houston-Downtown (UHD) để hỗ trợ các chuyên gia “wraparound”.

Nếu được phê chuẩn, giao kèo này sẽ cung cấp cho HISD sự giúp đỡ của các sinh viên đang tham dự trong chương trình “UHD Center for Community Engagement and Service-Learning Work Study”. Các sinh viên này là những người thực tập được trả lương qua sự tài trợ của liên bang, và họ sẽ giúp cho công việc của các chuyên gia “wraparound” của HISD ở trường. Các sinh viên thực tập này sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của “HISD Wraparound Specialists” để giúp học sinh HISD tiếp cận với các nguồn năng ngoài học vấn nhằm nâng cao các kết quả học vấn và đời sống. Các sinh viên tham dự trong các vị trí này sẽ có được kinh nghiệm thực tập với vai trò của một chuyên gia “wraparound” của HISD, giúp thiết lập một đường dẫn đến tài năng tương lai mà họ có thể phục vụ trong vai trò này.

Ủy Ban Giáo Dục cũng sẽ cứu xét việc thông qua một vài trao tặng cho các trường HISD, gồm số tiền $5,000 của tổ chức “Sports Authority Foundation” cho trường “James Madison High School”. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ chương trình ban nhạc và mua dụng cụ ban nhạc.

“Arts Connect Houston” cũng có một trao tặng trị giá gần $240,000 cho “HISD Community Partnerships” để mở rộng sự truy cập việc giáo dục nghệ thuật từ các tổ chức nghệ thuật và văn hóa địa phương. Những trao tặng này sẽ giúp nhiều trường trong “arts-ecosystem” của HISD qua ngân khoản “Arts Action Fund”.

Các ủy viên cũng sẽ cứu xét việc tán thành một số tiền trợ giúp $10,000 từ “Dow Promise Program” để có lợi cho chương trình của Sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng là “Get Growing Houston Food and Agriculture Education Program”. Ngân khoản tài trợ này sẽ được dùng để mua hệ thống trồng cây không cần nước cho các trường tiểu học Bastian, Young, và Woodson cũng như trường Attucks Middle School. Các sinh hoạt sẽ gồm việc huấn luyện các giáo chức để hiểu biết về làm vườn và khoa trồng trọt, mùi vị thực phẩm, phát triển công thức nấu ăn và hiểu biết về ích lợi dinh dưỡng của việc ăn rau trái.

Toàn thể chương trình nghị sự cho cuộc họp ngày 9 tháng Mười Hai có thể xem ở đây.