Các tài liệu đề nghị về giảng dạy sức khỏe và thể xác có thể xem trên mạng

Khu Học Chánh Houston hiện đang duyệt lại các tài liệu giảng dạy về sức khỏe và thể xác cho các lớp K–12 nằm trong quy trình duyệt xét và áp dụng bản “Texas Education Association’s (TEA) Proclamation 2022”. Các tài liệu được đề nghị bởi khu học chánh và được áp dụng bởi Ủy Ban Giáo Dục HISD sẽ có thể sử dụng trong các trường kể từ mùa thu 2022.

HISD kính mời các phần tử cộng đồng hãy cho biết ý kiến về các tài liệu đang được cứu xét này qua một bản khảo sát của học khu tại https://bit.ly/P22-survey.

Truy cập các tài liệu này để công chúng xem thì được cung cấp trong nối kết đến trang “Proclamation 2022 – Health and Physical Education”https://www.houstonisd.org/Page/172459

Bản khảo sát này được rộng mở cho đến 31 tháng Mười Hai, 2021.

Khu học chánh duyệt lại các tài liệu giảng dạy được đề nghị để phù hợp với các tiêu chuẩn giảng dạy tiểu bang, phẩm chất, sự chính xác, sự quân bình, sự hỗ trợ mọi nhóm học sinh, thích hợp với các chương trình của học khu, và tuân theo các điều kiện của tiểu bang và địa phương. Một nhóm giáo chức tài giỏi về sức khỏe và thể xác được đề cử bởi các hiệu trưởng hiện đang thẩm định chương trình của từng nhà xuất bản theo một quy luật tiêu chuẩn. Sự duyệt xét của họ, cùng với ý kiến từ các trường, phụ huynh và phần tử cộng đồng, Hội Đồng Cố Vấn Sức Khỏe Học Đường của khu học chánh, và các sở của học khu, sẽ cho biết những đề nghị sau cùng để được trình lên ủy ban giáo dục trong mùa xuân 2022 để cứu xét.

Nha Giáo Dục Texas (TEA) giữ một bộ các tài liệu về sự áp dụng sự giáo dục sức khỏe và thể xác trong trang mạng “Proclamation 2022”: https://tea.texas.gov/academics/instructional-materials/review-and-adoption-process/proclamation-2022

Các sách giáo khoa sau cùng về sức khỏe được tiểu bang chấp nhận áp dụng là năm 2004.