Tháng Vinh Danh Ủy Ban Giáo Dục bắt đầu với việc tuyên thệ của các ủy viên mới, tái nhiệm của HISD

HISD nhận lời tuyên thệ của hai ủy viên giáo dục mới—Kendall Baker(Học Khu VI) and Bridget Wade (Học Khu VII) and its re-elected members in Elizabeth Santos (Học Khu I), Sue Deigaard (Học Khu V), và Myrna Guidry (Học Khu IX) — trong tháng “School Board Recognition Month” (vinh danh Ủy Ban Giáo Dục).

Baker and Wade tham gia với Chủ Tịch Ủy Ban Patricia Allen (Học Khu IV), và các ủy viên Santos (Học Khu I), Kathy Blueford-Daniels (Học Khu II), Dani Hernandez (Học Khu III), Deigaard (Học Khu V), Judith Cruz (Học Khu VIII), và Guidry (Học Khu IX). HISD cũng vinh danh các ủy viên sẽ ra đi là Anne Sung và Holly Maria Flynn Vilasecavì sự phục vụ của họ.

Để biết thêm về các tân ủy viên và tái nhiệm, hãy đọc lý lịch của họ.

Chủ đề Tháng Vinh Danh Ủy Ban Giáo Dục năm nay là “Rising Above.” Nhân viên có thể hoạt động với học sinh để thực hiện các bảng chứng nhận, thông báo, thiệp, và bích chương để cảm ơn các ủy viên. Phụ huynh cũng có thể khích lệ các thành viên của hội PTO hay PTA để chuyển bản tuyên bố SBRM và tặng cho ủy viên của mình.

Hãy vào trang “Texas Association of School Boards” để có thêm những ý tưởng, các mẫu chứng nhận, tài liệu giáo dục, và hình ảnh cho SBRM.

Muốn biết thêm thông tin về các ủy viên HISD, hãy vào trang mạng Ủy Ban Giáo Dục.