HISD tiến đến hệ thống mới để thẩm định giáo chức

HISD công bố các kế hoạch để chuyển sang một hệ thống mới để thẩm định giáo chức (T-TESS) vào niên khoá tới (SY 2022-23) và để nộp đơn xin “Teacher Incentive Allotment” (TIA) của Texas vào mùa xuân 2023. Cả hai cơ hội này sẽ mở ra nhiều nguồn năng của tiểu bang để có lợi cho học sinh, giáo chức, và các ban quản trị HISD.

T-TESS

HISD đang thực hiện T-TESS để thực hiện một viễn ảnh rõ ràng về sự tuyệt hảo trên toàn học khu, với một hướng nhắm đến các giáo chức. Qua T-TESS, HISD sẽ cung cấp ý kiến phản hồi có mục tiêu cho các giáo chức và tạo các cơ hội mới cho huấn luyện viên hỗ trợ sự phát triển giáo chức. Sự thông qua T-TESS cũng sẽ khai mở sự phát triển chuyên môn bao la, sự thẩm định của tiểu bang, cũng như các nguồn hiệu chuẩn, mà nó sẽ giúp khu học chánh đảm bảo hệ thống của mình thì bình đẳng và công bằng. T-TESS phù hợp với các niềm tin cốt yếu và những ưu tiên của HISD về sự giảng dạy và học hỏi và sẽ hướng dẫn những cải tiến trong sự phát triển và thành tích học sinh.

T-TESS có ba yếu tố bao quát: đặt mục tiêu và kế hoạch phát triển chuyên môn, chu kỳ thẩm định, và đo lường sự tiến bộ của học sinh. Ngoài ba yếu tố này, khung T-TESS cung cấp sự uyển chuyển cho HISD để thiết kế các chi tiết của hệ thẩm định. Bắt đầu từ mùa thu 2021, HISD bắt đầu quy trình thiết kế T-TESS với mục tiêu là thực hiện trọn vẹn vào mùa thu 2022. Qua quy trình thiết kế T-TESS, khu học chánh đã có cơ hội hợp tác xây dựng hệ thẩm định giáo chức mà nó kết hợp sự khôn ngoan và kinh nghiệm của cộng đồng HISD.

Sự Tiến Bộ và Dòng Thời Gian T-TESS

Mùa đông này, HISD giới thiệu các quyết định thiết kế then chốt T-TESS với các tiểu ban T-TESS. Những đề nghị của họ, cùng với ý kiến của tổ chức giúp đỡ kỹ thuật, phụ huynh và phần tử cộng đồng, và các sở học khu, sẽ cho biết những đề nghị sau cùng mà sẽ được trình lên ủy ban vào mùa xuân 2022.

Mùa xuân và mùa hè 2022 sẽ là thời điểm quan trọng dẫn đến việc thi hành toàn bộ vào tháng Chín. Kể từ mùa đông này cho đến cuối năm, những người thẩm định sẽ hoàn tất huấn luyện T-TESS, các tiểu ban và nhà lãnh đạo học khu sẽ kết thúc sự thiết kế hệ T-TESS, và các nhóm chính sẽ chia sẻ ý kiến về T-TESS và kế hoạch thực hiện. Các giáo chức sẽ nhận được sự huấn luyện chính thức bắt đầu từ cuối mùa xuân cho đến mùa thu tới trước khi T-TESS được hoàn toàn trải khắp học khu vào lúc mở đầu niên khoá.

Nếu quý vị là một giáo chức hay quản trị viên HISD và có câu hỏi, ý kiến, hay những lưu tâm về việc chuyển tiếp của HISD sang T-TESS, vui lòng ghi tên tham dự một trong ba nhóm tập trung vào ngày 31 tháng Giêng đến 2 tháng Hai. Hãy nhấn vào một trong các nối kết dưới đây để ghi tên vào ngày muốn chọn:

Nếu quý vị không thể tham dự các khóa của nhóm này hoặc là nhân viên khác của HISD, vui lòng chia sẻ ý kiến của quý vị ở đây hoặc email cho T-TESS@houstonisd.org.

TIA

TIA là một chương trình hỗ trợ sự tuyển mộ, giữ lại, và đưa các giáo chức có hiệu năng cao vào các trường có nhu cầu cao qua tiền thưởng dựa trên thành tích. Như được thông báo vào mùa Xuân 2021, HISD hăng hái tham gia TIA bởi vì nó sẽ gia tăng tiền lương của các giáo chức có hiệu năng cao nhất của học khu – mà tốn kém ít hoặc không tốn kém cho khu học chánh – và bảo đảm mọi trẻ em có được những cơ hội đồng đều.

Sự Tiến Bộ và Dòng Thời Gian TIA

HISD mới đây đã quyết định trì hoãn nộp đơn TIA cho đến mùa xuân 2023 (Cohort F) để gia tăng cơ hội được phê chuẩn bởi TEA. TIA đòi hỏi một năm có sự tham dự mạnh mẽ của các cổ đông để thiết kế một hệ thống thẩm định mà nó thẩm định công bằng và chính xác sự thi hành của giáo chức. Việc trì hoãn đến Cohort F sẽ cho HISD thời gian để bảo đảm đơn TIA của mình thì vững mạnh và phản ánh đầy đủ các nhu cầu và ước muốn của cộng đồng HISD.

Điều này không cản trở HISD tiến đến TIA năm nay. Trong suốt mùa thu và mùa đông, các nhà lãnh đạo học khu đã họp với các cổ đông trên căn bản thường lệ để có những quyết định liên hệ đến thiết kế hệ thẩm định của chúng tôi. Hai tiểu ban – một gồm các giáo chức được chọn qua một quy trình nghiêm ngặt, và tiểu ban khác gồm các hiệu trưởng và quản trị viên – đã duyệt lại những quyết định quan trọng của thiết kế này và đưa ra những đề nghị để trình lên giới lãnh đạo cao cấp vào tháng Giêng. Các quyết định này sau cùng sẽ được đưa vào đơn mà HISD nộp cho TEA vào mùa xuân 2023, để khởi sự thi hành vào mùa thu kế tiếp.

Nhấn vào đây để đọc thêm về TIA và T-TESS trong HISD. Ý kiến của quý vị thì quý giá trong giai đoạn đổi mới và chuyển tiếp này.