HISD thông qua chính sách chấm điểm mới cho niên khóa còn lại

Cho phần còn lại của niên khóa 2019-2020, Khu Học Chánh Houston thông qua một chính sách chấm điểm mới phù hợp với việc thi hành hệ thống học hành mới ở trên mạng của khu học chánh là HISD @ H.O.M.E.

Để bảo đảm điểm hạng của học sinh không bị ảnh hưởng tiêu cực vì nhu cầu giảng dậy trên mạng trong cơn đại dịch COVID-19:

  • Không có điểm hạng nào được ghi nhận sau ngày 12 tháng Ba, 2020 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến điểm trung bình của môn học.  
  • Nếu một điểm hạng của học sinh trong chu kỳ chấm điểm sau cùng có ảnh hưởng tiêu cực đến điểm hạng sau cùng của một môn học, chu kỳ chấm điểm sau cùng đó sẽ không được tính vào điểm hạng sau cùng của môn này.
  • Mỗi trường có toàn quyền về các bài tập và điểm hạng trong lớp, nhưng họ được yêu cầu hãy uyển chuyển và hiểu biết về những gánh nặng và giới hạn mà COVID-19 đã đặt trên học sinh và gia đình.

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và học sinh hãy lưu trữ các bài tập đã hoàn tất ở một chỗ nếu học sinh không thể nộp bài qua kỹ thuật số cho đến khi có các chi tiết khác. Có thể truy cập thêm chi tiết về điểm hạng trong trang www.houstonisd.org/HealthAlerts.

Khu học chánh cam kết giữ sự bình đẳng và đang hoạt động để bảo đảm rằng các học sinh có thể truy cập kỹ thuật và các nguồn năng khác cần cho họ tiếp tục học hành và thăng tiến.

HISD cũng quyết tâm giúp đỡ các nhu cầu ngoài-giáo-dục của gia đình trong thời gian thử thách này, vì thế chúng tôi khuyến khích mọi gia đình hãy tận dụng các nguồn năng sau đây:

  • Sở “Social-Emotional Learning” (SEL – học hỏi về xã hội cảm xúc) tổ chức họp trên mạng hàng tuần để cung cấp các dụng cụ học hỏi về xã hội-cảm xúc cho phụ huynh và học sinh HISD, các cuộc họp trên mạng này sẽ xảy ra vào thứ Tư hàng tuần lúc 2g trưa. Có thể tìm thêm các thông tin khác trong trang mạng của Houston ISD (www.houstonisd.org).
  • Các chuyên gia của HISD về “Wraparound Resource” (nguồn năng bao gồm) tiếp tục cung cấp cho trường và gia đình các nguồn năng khác trong thời gian này, vui lòng liên lạc với các chuyên gia Wraparound trong trường nếu quý vị cần thêm sự giúp đỡ cho các nhu cầu ngoài học vấn của học sinh và gia đình.
  • Sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng của HISD đang cung cấp thực phẩm miễn phí tại một số các trường, vui lòng vào trang nhà của HISD (www.houstonisd.org) để biết thêm chi tiết.