HISD cung cấp sự hỗ trợ cho phụ huynh các học sinh được giáo dục đặc biệt

Khu Học Chánh Houston quyết tâm cung cấp các nguồn giảng dạy cho phụ huynh của các học sinh phế tật trong thời gian xa với cơ sở học đường cũng như nhiều cách để đưa con em vào những cảm nghiệm học hành đầy ý nghĩa.

Khu Học Chánh Houston đã cập nhật phần giáo dục đặc biệt của trang HISD @ H.O.M.E để cải tiến việc xếp đặt các nguồn năng và dụng cụ cho sự giảng dạy trên mạng.

Thí dụ, nếu con em quý vị truy cập việc học trong “Structured Learning Class” (SLC – lớp học có cơ cấu) thì có một phần với các nguồn năng đặc biệt cho các học sinh được phục vụ trong khung cảnh này. Cũng có những phần cho những vị trí khác gồm: “Preschoolers Achieving Learning Skills” (PALS), “Preparing Students for Independence” (PSI), “Skills for Learning and Living” (SLL), và “Structured Learning Class- Alternative” (SLC-Alt). 

Phòng Giáo Dục Đặc Biệt của HISD còn thiết lập những hỗ trợ cho phụ huynh của học sinh giáo dục đặc biệt để giúp họ đối phó với những gián đoạn gây ra bởi trận dịch hiện thời và làm vơi bớt những thách đố liên hệ.

Một cuộc họp ảo cho phụ huynh của những học sinh bệnh Tự Kỷ sẽ được tổ chức lúc 10g sáng thứ Sáu, 24 tháng Tư. Đây là một cơ hội cho phụ huynh tham gia với các phụ huynh khác mà họ cũng có con em bị bệnh tự kỷ và nhận được những lời khuyên hệ trọng cũng như những đề nghị về cách đáp ứng tốt nhất với các nhu cầu của con em trong trận đại dịch này.

Cũng sẽ có các phần tử của nhóm “HISD Autism” để trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin về cách quý vị có thể hỗ trợ con em ở nhà. Vui lòng ghi tên giữ chỗ ở đây.

Ngoài ra, để thích ứng với sự thách đố học hành vì hậu quả của COVID-19, một kế hoạch bổ túc Chuẩn Bị Học Từ Xa đã được thành lập cho phụ huynh của học sinh giáo dục đặc biệt. Nguồn năng này sẽ giúp học sinh đăng nhập ở nhà và các nguồn năng khác để liên lạc với học sinh và phụ huynh/giám hộ trong thời gian này. Có thể truy cập kế hoạch này ở đây.

Với những học sinh giáo dục đặc biệt mà họ nhận được sự bao hàm hoặc hỗ trợ “co-teach” và truy cập học trình giáo dục tổng quát trong khung cảnh giáo dục tổng quát, các phụ huynh được khuyến khích hãy vào phần có tựa đề “Inclusive Learning Resources for Parents”.  Phần này bao gồm những tiện lợi, những hỗ trợ được ấn định và trợ giúp thêm để có thể sử dụng giúp học sinh trong khi tham gia việc học hành.

Các nguồn năng cho mỗi vị trí gồm các điều sau:

  1. Lịch giảng dạy với sinh hoạt hàng ngày để hỗ trợ việc học ở nhà
  2. Lời khuyên cho phụ huynh để thành công học ở nhà
  3. Lời khuyên cho phụ huynh trong thời gian đại dịch COVID-19
  4. Các nguồn giáo dục kỹ thuật số và giấy để hỗ trợ việc học
  5. Nguồn hỗ trợ lối đối xử và cảm xúc
  6. Những nối kết với các chuyến đi Ảo và các hoạt động phong phú khác

Với những câu hỏi khác hoặc cần giúp đỡ thêm, vui lòng email về spedsupportngparents@houstonisd.org. Với những câu hỏi về dịch vụ giáo dục đặc biệt, hãy liên lạc với Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt tại spedsupportingparents@houstonisd.org