Monthly Archives: September 2012

Đề Cử Ai Đó Đoạt Giải “H-E-B Excellence in Education Award”

Mọi khu học chánh và các giáo chức và hiệu trưởng có chứng chỉ tiểu bang, làm việc toàn thời gian và hiện đang sống trong vùng có chợ H-E-B đều có thể được đề cử. Hãy vào trang này để biết chi tiết về các loại giải thưởng, và trang này để đề cử người nào đó.

HISD Đang Nhận Đơn Cho Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu

Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu được Uỷ Ban Giáo Dục HISD thiết lập để bảo đảm hiệu quả việc sự dụng quy trình bông phiếu. Trách nhiệm của tiểu ban là theo dõi các chương trình xây cất được bông phiếu tài trợ và giúp thông tin cho dân chúng Houston về các kiến trúc mới cũng như các chương trình tân trang trong khu học chánh. Tiểu ban chín thành viên vẫn còn hai ghế trống.

HISD Tìm Các Y Tá Kinh Nghiệm; Hãy Nộp Đơn Hôm Nay!

Cảm nghiệm được phần thưởng khi làm việc với trẻ em là một đặc điểm của khu học chánh thành phố lớn, và quý vị sẽ vui thích với một thời khoá biểu thuận tiện và đầy đủ phúc lợi. Ứng viên phải có bằng cử nhân về Y Tá và tối thiểu có 12 tháng kinh nghiệm được kiểm chứng.