Category Archives: Sinh Hoạt Phụ Huynh

Khóa “Parent University” ảo chú trọng đến những hỗ trợ ngoài học vấn

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức khóa hội thảo ảo “Parent University” từ 6g đến 8g tối ngày thứ Ba, 9 tháng Ba. (Vui lòng lưu ý: khóa này được dời lại từ tháng Hai vì thời tiết khắc nghiệt).

Chủ đề của khóa thứ tư này sẽ là “Non-Academic Supports Offered in HISD” (Những hỗ trợ ngoài giáo dục trong HISD). Khóa hội thảo này sẽ mở đầu với một cuộc họp chung được theo sau là các cuộc họp nhỏ bao gồm thông tin về các chương trình của học khu, sự tham dự của phụ huynh, và các nguồn năng trong cộng đồng.

Khóa ảo “Parent University” sau cùng cho niên khoá 2020-21 sẽ xảy ra vào tháng Tư:

  • Thứ Ba, 20 tháng Tư – Hỗ Trợ các Nhu Cầu Xã Hội và Tình Cảm của Con Em

Khởi xướng trên toàn học khu này được phát động vào tháng Chín 2018 với sứ mệnh là giới thiệu các phụ huynh và con em trong HISD đến các nguồn năng mà nó hỗ trợ các ngành nghề học thuật thành công, cũng như các môi trường an toàn và lành mạnh ởnhà cũng như ở trường.

Mọi gia đình HISD được khích lệ tham dự. Một chuỗi các nguồn năng cộng đồng cũng có sẵn cho phụ huynh. Việc ghi danh và thông tin cho từng sinh hoạt thì có thể tìm thấy trong trang HoustonISD.org/ParentUniversity.

Khóa ảo “Parent University” tháng Hai chú trọng đến những hỗ trợ ngoài học vấn

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức khóa hội thảo ảo “Parent University” từ 6 đến 8g tối thứ Ba, ngày 16 tháng Hai.

Chủ đề của khóa thứ tư này sẽ là “Non-Academic Supports Offered in HISD” (những hỗ trợ ngoài học vấn trong HISD). Khóa này sẽ bắt đầu với một cuộc họp chung theo sau bởi các cuộc họp nhỏ, bao gồm thông tin về các chương trình trong học khu, sự tham dự của phụ huynh, và các nguồn năng trong cộng đồng.

Khóa “Parent University” ảo sau cùng cho niên khoá 2020-21 sẽ xảy ra trong tháng Tư:

  • Thứ Ba, 20 tháng Tư – Hỗ Trợ các Nhu Cầu Xã Hội và Cảm Xúc của Con Em

Sáng kiến trên toàn học khu này được khởi sự vào tháng Chín 2018 với một sứ mệnh là giới thiệu các phụ huynh và con em trong HISD đến các nguồn năng mà chúng hỗ trợ các ngành nghề học vấn thành công, cũng như các môi trường an toàn và lành mạnh ở nhà và ở trường.

Mọi gia đình HISD được khuyến khích tham dự. Nhiều loại nguồn năng cộng đồng sẽ có sẵn cho phụ huynh. Việc ghi tên và thông tin cho từng sinh hoạt thì có thể tìm thấy trong HoustonISD.org/ParentUniversity.

Phụ huynh được yêu cầu điền bản thăm dò “Fall 2020 Virtual/Remote Learning Parent Survey”

Để hướng dẫn học khu biết cách quyết định, đặc biệt hướng đến việc học ảo, sở “Research and Accountability Department” của HISD đang khởi sự cuộc Thăm Dò Phụ Huynh về việc Học Ảo/Từ Xa Mùa Thu 2020.

Cuộc thăm dò này sẽ từ thứ Hai, 9 tháng Mười Một cho đến thứ Ba, 17 tháng Mười Một. Phụ huynh được yêu cầu điền bản thăm dò này trực tuyến tại trang HoustonISD.org/FallParentSurvey. Bản thăm dò cũng có bằng các thứ tiếng Tây Ban Nha, Việt Nam, và Ả Rập.

Bao gồm trong bản thăm dò này là những câu hỏi tổng quát về gia đình, cũng như những câu hỏi về cảm nghiệm của học sinh trong việc học từ xa.