“ETI Campus” Chiếu Đến Tiểu Học Osborne

Hiệu Trưởng Jacqueline Parnell của trường Tiểu Học Osborne đặt ưu tiên việc học hành cho học sinh trong trường bằng cách tìm kiếm và giữ lại các giáo chức giỏi, tỉ như Adrian Ortiz, một Giáo Chức Song Ngữ của Năm bốn lần (trong hình).

Quý vị có thể biết thêm về cách Parnell đang làm việc với các giáo chức để củng cố cách giảng dậy tốt nhất, để tạo thành những thẩm định có phẩm chất cao, và cách sử dụng dữ kiện để hướng dẫn cách dậy, trong lần thiết kế thứ tư Effective Teachers Initiative’s Campus Spotlight.

Osborne là trường thứ tư được đề cập đến. Các trường trước đây là: Berry ES, Dowling MS, và Madison HS.