Ghi dấu vào lịch

Không quá trễ để đặt mua các thiệp ngày lễ từ tiệm in của HISD, PS1. Chỉ cần chọn một hoặc nhiều kiểu từ cuộc thi vẽ Thiệp Ngày Lễ của HISD trước ngày 7 tháng Mười Hai, dùng tờ đơn này (.pdf, Anh ngữ), và quý vị có thể chia sẻ tác phẩm của học sinh lớp 12 là Alexandra Lartigue của trung tâm Sam Houston’s Math, Science and Technology Center hoặc bất cứ tấm nào cho thân hữu và gia đình. Hãy nhấn vào tấm hình bên phải để xem phim video liên hệ. Dưới đây là những ngày tháng mà quý vị cần ghi dấu vào lịch:

13 th. Mười Hai: Họp Uỷ Ban Giáo Dục

24 th. Mười Hai –4 th. Giêng:Nghỉ Mùa Đông

11 th. Giêng: Hạn chót để cử cho giải “HEB Excellence in Education Award”

15 th. Giêng–1th. Hai: Quyên góp thực phẩm HISD’s Souper Bowl of Caring Food Drive

17 th. Giêng: Họp Uỷ Ban Giáo Dục

18 th. Giêng: Hạn chót xin học bổng Ruby Sue Clifton Scholarship

21 th. Giêng: Ngày lễ Martin Luther King Jr.

1 th. Hai: Tiệc Phúc Trình về Tình Trạng Các Trường

14 th. Hai: Họp Uỷ Ban Giáo Dục