HISD Cung Cấp Các Buổi Hội Thảo cho các Nhà Mua Bán Tương Lai

Nếu quý vị muốn làm thương mãi với Khu Học Chánh Houston hoặc biết thêm thông tin về chương trình bông phiếu 2012, đây là cơ hội của quý vị.

Phòng Giúp Đỡ Doanh Nghiệp của HISD đang tổ chức chín buổi hội thảo “How to do Business with the District” trong tháng Mười Hai. Các tham dự viên sẽ biết về:

–       Các trả lời với những dự kiến

–       Chương trình hiện thời Minority/Women-owned Business Enterprise (M/WBE)

–       Chi tiết về chương trình bông phiếu 2012

Các buổi hội thảo sẽ được tổ chức từ 4g đến 6g chiều tại các trường trung học sau đây trong chín vùng địa lý của HISD:

Thứ Tư, 5 th. Mười Hai
Milby HS, 1601 Broadway

Thứ Năm, 6 th. Mười Hai
Scarborough HS, 4141 Costa Rica

Thứ Ba. 11 th. Mười Hai
Sterling HS, 11625 Martindale

Thứ Tư, 12 th. Mười Hai
High School for Law Enforcement and Criminal Justice, 4701 Dickson

Thứ Năm 13 th. Mười Hai
Lee HS, 6529 Beverly Hill

Thứ Hai 17 th. Mười Hai
Bellaire HS, 5100 Maple

Thứ Ba 18 th. Mười Hai
Sharpstown HS, 7504 Bissonnet

Thứ Tư 19 th. Mười Hai
Westbury HS, 11911 Chimney Rock

Thứ Năm 20 th. Mười Hai
Booker T. Washington HS, 119 East 39th

Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc Office of Business Assistance ở số 713-556-7273.