Chương Trình Lễ Tốt Nghiệp 2013

Tốt nghiệp trung học là một cao điểm trong tiến trình học vấn mà nó đã khởi sự từ bao năm trước và sẽ tiếp tục cả đời. Tốt nghiệp trung học là một điểm mốc quan trọng trong cuộc đời học sinh, và mọi người có can dự chắc chắn sẽ thấy vui, hãnh diện và phấn khởi với tương lai khi ra về từ các nghi lễ tốt nghiệp được kể ra dưới đây.

Những ngày giờ của các buổi lễ tốt nghiệp trung học HISD được liệt kê trong một bản PDF. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc Office of School Support ở số 713-556-7258. Nhớ kiểm lại lịch trình này khi gần đến ngày tốt nghiệp.