Học Sinh Tiểu Học Peck Trồng Những Cây do “Trees for Houston” Tặng

Với xẻng trong tay và nụ cười trên khuôn mặt, các học sinh lớp năm của trường Tiểu Học Peck đã trồng 13 cây do tổ chức “Trees for Houston” tặng vào hôm thứ Sáu, gồm năm cây sồi và tám cây du.

Vào tháng Mười, HISD thông báo về sự hợp tác với “Trees for Houston” để trồng các cây tại 27 trường trong chương trình “Trees for School” (cây cho trường). Giống như trường Peck, 22 trường này nằm trong chương trình bông phiếu 2007 của khu học chánh mà nó gồm trên 180 đồ án xây cất và tân trang trên toàn học khu.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là trồng cây, bảo vệ, và khuyến khích trồng cây ở Houston,” Giám Đốc của “Trees for Houston” là Jessica Keener nói. “(Sự hợp tác này) giúp cho nhiệm vụ của chúng tôi và giúp trường, do đó chúng tôi rất vui mừng để tham dự.”

Ngoài việc trồng cây, “Trees for Houston” có phần trình bầy để học sinh biết về sinh vật học của thực vật và chu kỳ đời sống của cây. Cũng như với mọi sự trồng trọt, tổ chức “Trees for Houston” sẽ theo dõi các cây mới tại các trường HISD trong hai năm để đảm bảo chúng tồn tại.

Giáo chức khoa học của trường Peck là LaKeisha Ogbor nói học sinh của bà được đích thân cảm nghiệm và điều đó phụ giúp cho các bài học trong lớp.

Ogbor nói, “Các em hiểu làm thế nào cây có lợi cho trường, và không chỉ vẻ đẹp nhưng còn trao đổi không khí giữa thực vật và động vật.”

Trong gần 30 năm, “Trees for Houston” đã trồng trên 430,000 cây trong cộng đồng Houston. Tổ chức vô vị lợi này nhất định trồng, bảo vệ, và khích lệ trồng cây. Chương trình “Trees for Houston” được hình thành để cung cấp và trồng các cây cần thiết trong các trường thuộc khu vực Houston.

Nỗ lực chung này là một phần của lời hứa của HISD là cổ vũ môi trường thuận lợi và tiết kiệm. Nỗ lực đó sẽ tiếp tục với chương trình bông phiếu 2012 của HISD mà nó sẽ xây lại hoặc thay thế 40 trường trên toàn thành phố.

Hiệu Trưởng Carlotta Brown đã cảm ơn “Trees for Houston” vì đã tặng thời giờ và sự phục vụ cho sự xinh đẹp của trường này.

Bà nói, “Chúng tôi cảm ơn ‘Trees for Houston’ vì đã giúp chúng tôi thời giờ và sự phục vụ để làm đẹp trường chúng tôi hơn nữa với kiến trúc và cơ sở mới. Điều này sẽ dậy các em biết chăm sóc Trái Đất, và hàng xóm và đền ơn cộng đồng.”