Hỏi HISD: Giá trị thẩm định của căn nhà ảnh hưởng thế nào đến khu học chánh?

H: Làm thế nào giá trị thẩm định của các căn nhà ảnh hưởng đến khu học chánh?

TL: Tăng hay giảm trị giá có ảnh hưởng đến số tiền thuế mà học khu nhận được. Điều này có thể ảnh hưởng đến mức độ tài trợ mà học khu sẽ nhận được từ Tiểu Bang trong sự tương quan đến mục tiêu lợi tức.

Increasing or decreasing values impacts the amount of tax revenue the district receives.  This can also impact the level of funding the district would receive from the State in relation to target revenue.