Ngày Tìm Việc Chuyên Chở và Chân Tay vào thứ Bẩy, 3 tháng Tám

Khu học chánh Houston sẽ tổ chức một ngày tìm việc về chuyên chở và tay chân vào thứ Bẩy, 3 tháng Tám, 2013.

Tổ chức này sẽ xảy ra tại Barnett Field House (6800 Fairway, 77087) từ 9g sáng đến 1g trưa.

HISD sẽ phỏng vấn cho các công việc sau:

 • Crossing guards  (dẫn đường)
 • Custodians  (lau chùi)
 • DDC control technicians (chuyên viên kiểm soát DDC)
 • Electricians  (thợ điện)
 • Grounds workers  (thợ cơ sở)
 • HVAC technicians  (thợ điện lạnh)
 • Locksmiths  (thợ khóa)
 • Maintenance repairers  (thợ bảo trì)
 • Mechanic helpers (thợ máy phụ)
 • Plant operators (điều hành cơ sở)
 • Plumbers  (thợ ống nước)
 • Police officers  (cảnh sát)
 • School bus mechanics (thợ máy xe buýt)
 • Tree pruners (thợ tỉa cây)
 • Warehouse drivers  (tài xế kho hàng)
 • Warehouse workers (thợ kho hàng)

Mọi ứng viên phải chịu sự kiểm tra về kinh nghiệm, chứng chỉ, sự giới thiệu, và quá trình tội phạm. Ứng viên phải đem theo hai giấy nhân dạng, cùng với tiểu sử tóm lược, đến ngày này.

Muốn biết chi tiết, xin gọi 713-26-4531 hay 713-226-4532.

Chính sách của Khu Học Chánh Houston là không kỳ thị vì lý do tuổi tác, mầu da, phế tật, tổ tiên, quốc gia gốc, tình trạng hôn nhân, chủng tộc, tôn giáo, phái tính, tình trạng cựu chiến binh, đảng phái chính trị, khuynh hướng tính dục, giới tính và/hoặc sự biểu lộ giới tính trong sự giáo dục của học khu hoặc trong chương trình tuyển dụng nhân viên và các sinh hoạt của học khu.