YMCPA dùng việc học dựa vào đồ án để gia tăng sự hăng say

Sau khi phân tích kết quả bài thi STAAR năm qua, các phần tử của tiểu ban chuyên về học hành tại trường  “Young Men’s College Preparatory Academy” nhận thấy rằng lẽ ra họ phải du nhập các giảng dậy văn phạm Anh (ELA) trong mọi lãnh vực để học sinh gia tăng điểm trong bài thi viết.

Để gia tăng sự hăng hái trong lớp, giáo chức Adrian Acosta đã dùng một bài học dựa vào đồ án, trong đó từng học sinh phải thiết lập một iBook về hệ miễn nhiễm có chạm đế toán, ELA, và sinh học TEKS.

“Một trong những điều đầu tiên tôi biết được là giao việc kiểm soát đồ án cho học sinh,” Acosta nói, “để nói với chúng những gì tôi muốn thấy, nhưng để tâm trí chúng nghĩ ra cách thực hiện. Vì đồ án có một vài giới hạn, học sinh bắt đầu tìm hiểu các lãnh vực khác về sinh học, và cả một chuỗi ảnh hưởng xảy ra.”

“Phần tốt nhất là nó cho phép tôi sử dụng dữ kiện này để hướng dẫn từng học sinh khi thiết lập iBook mà (chú trong) vào yếu điểm của các em,” Acosta nói. “Kết quả là từng học sinh làm chủ đồ án của mình và kết quả sinh học STAAR cho thấy sự gia tăng hiển nhiên trong những học sinh nào có tham dự.”

Acosta đã trình bầy kinh nghiệm của ông trong nghị hội Texas Ignite 13 với sự trợ giúp của Ts. Minaz Fazal, từ sở Kỹ Thuật Giảng Dậy của HISD.