Tình nguyện tham dự “Grads Within Reach” 2013 vào 7 tháng Chín

Hãy giúp HISD đưa học sinh nghỉ học trở lại trường bằng cách tình nguyện tham dự cuộc đi bộ “2013 Grads Within Reach”.

Sinh hoạt năm nay sẽ được tổ chức tại 24 trường trung học từ 8g sáng đến trưa ngày thứ Bẩy, 7 tháng Chín, 2013. Người tình nguyện sẽ được đưa vào từng nhóm và trải rộng trên toàn thành phố, dựa trên trường mà họ được chỉ định, và đến thăm nhà của học sinh đã bỏ học hay không hiện diện trong những tuần lễ đầu tiên của niên khoá.

Các trường trung học tham dự gồm: Austin, Bellaire, Chavez, Davis, Furr, Jones, Kashmere, Lamar, Lee, Madison, Milby, North Forest, Reagan, Sam Houston, Scarborough, Sharpstown, Sterling, Waltrip, Washington, Westbury, Westside, Wheatley, Worthing, và Yates.

Để tình nguyện, hãy điền tờ đơn này và chọn “neither” dưới phần khóa huấn luyện. Hãy gửi email về  gwr@houstonisd.org để nhận được tài liệu huấn luyện.

Muốn biết thêm tin tức, hãy gọi “HISD Department of Dropout Prevention” ở số 713-556-7017 hoặc  email gwr@houstonisd.org.

HISD giúp học sinh bỏ học được dễ dàng trở lại trường. Hãy vào trang này để biết thêm chi tiết và gọi số 713-556-7017 để biết cách ghi danh học lại.