HISD Thắng $12 Triệu cho các Trường Magnet

Các tài trợ liên bang sẽ hỗ trợ các chương trình chọn trường tại sáu trường

Sáu trường HISD vừa được thưởng tổng số tiền $12 triệu trong tài trợ liên bang cho các chương trình magnet mới mà chú trọng đến sự giảng dậy các môn khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán (STEM).

“Đây là một tin phi thường cho học sinh HISD, và cho người trả thuế địa phương,” Tổng Giám Đốc Terry Grier nói. “Chúng ta được nghe lớn và rõ từ cộng đồng thương mãi rằng sự đòi hỏi nơi học sinh tốt nghiệp phải có nền tảng vững chắc về khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán thì chưa bao giờ cao hơn, và sự đòi hỏi này sẽ tiếp tục gia tăng. Ngoài những trường vững mạnh trong khu xóm, các chương trình magnet mới như các chương trình này lại làm cho HISD nhiều cạnh tranh hơn khi phụ huynh và học sinh tìm hiểu những chọn lựa trường đang có trong thành phố chúng ta.”

Những tài trợ để giúp các trường magnet, được phân phát bởi Phòng Cải Thiện và Sáng Kiến của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, cung cấp tài nguyên cho các học khu cho đến ba năm. Các giải thưởng này giúp các học khu đem các nhóm đa dạng lại với nhau qua việc sử dụng các chương trình sang tạo giáo dục, có thêm nhiều sự lựa chọn cho phụ huynh.

“Các trường magnet giúp gia tang số trường công lập cho phụ huynh và học sinh trong các cộng đồng trên toàn quốc,” Tổng Trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ Duncan nói trong một văn kiện. “Những tài trợ này sẽ giúp học sinh tiếp cận với những học trình nhiều thách đố mà sẽ giúp chuẩn bị các em lên đại học và ngành nghề của thế kỷ 21.”

Tất cả sáu trường magnet mới STEM được thiết kế với các chủ đề phù hợp với những đòi hỏi kỹ nghệ toàn cầu và địa phương. Đây là những chương trình magnet toàn trường, có nghĩa mọi học sinh trong trường sẽ có lợi từ cách giảng dậy chú trọng đến học trình STEM nhiều thách đố. Các chương trình này cung cấp các kinh nghiệm học được tại chỗ, các bài giảng và trình bày của chuyên gia STEM, các chương trình robot tại cấp trung học cơ sở, học từ công việc cho học sinh trung học phổ thông, học từ xa, và các môn hai tín chỉ qua đại học địa phương. Các chương trình magnet trước đây tại các trường được bao gồm trong tài trợ này đã gặp khó khăn thu hút học sinh.

Hai trong sáu chương trình magnet mới về STEM tại trường trung học cơ sở. Đó là:

  • The Baylor College of Medicine Academy at Ryan
  • M.C. Williams Middle School (Engineering Academy)

Bốn chương trình magnet STEM còn lại tại các trường trung học phổ thông sau đây:

  • Furr High School (The Green School)
  • Kashmere High School (Chemical and Process Technology Institute)
  • The Energy Institute High School
  • South Early College High School (Advanced Technology Institute)

Đơn xin vào chương trình magnet cho niên khoá 2014–2015 sẽ được nhận kể từ 4 tháng Mười Một, và phải nộp trước ngày 20 tháng Mười Hai, để được cứu xét trong đợt đầu.