Ba ghế trong Ủy Ban Giáo Dục được đưa ra để tranh cử vào mùa thu này

Tháng Giêng tới, người ở Houston có thể thấy ba khuôn mặt mới trong Ủy Ban Giáo Dục của HISD.

Năm ghế đưa ra để tái tuyển chọn, nhưng hai trong năm người này (Greg Meyers trong Học Khu VI, và Michael Lunceford trong Học Khu V) thì không có đối thủ tranh cử.

Ba chức vụ ủy viên sẽ được cử tri quyết định vào mùa thu này là:

  • Học Khu I (hiện được đại diện bởi Anna Eastman, là người đương đầu với ứng viên Hugo Mojica)
  • Học Khu VII (hiện được đại diện bởi Harvin C. Moore, là người đương đầu với ứng viên Anne Sung)
  • Học Khu IX, có ba ứng viên (Wanda Adams, W. Clyde Lemon, và Coretta Mallet-Fontenot) tranh ghế hiện thời được nắm giữ bởi Lawrence Marshall.

Marshall, là người được bầu vào ủy ban này đầu tiên năm 1997, đã quyết định không tái cử năm nay.

Hạn chót để nộp đơn yêu cầu có tên trên lá phiếu bầu cử là 26 tháng Tám. Ngày Bầu Cử là thứ Ba 5 th. Mười Một, 2013.