Hỏi HISD: Có thể nào bỏ qua điều điện tuổi vào lớp Pre-K (vườn trẻ)?

H: Con trai của tôi, nó rất khôn trước tuổi, cháu chưa được bốn tuổi cho đến 2 tháng Chín, nhưng vì cháu chỉ thiếu một vài ngày mới đủ tuổi, cháu không đủ tiêu chuẩn để ghi danh lớp vườn trẻ năm nay. Trong khu học chánh không có cách nào để miễn cho tiêu chuẩn này hay sao?

TL: Thật không may, không. Bởi vì điều kiện tuổi cho học sinh vườn trẻ là một điều luật của Texas chứ không phải là chính sách của HISD, nó không thể nào bỏ qua. Tuy nhiên, nếu quý vị ghi danh cho con vào một vườn trẻ tư trong mùa thu này, và vào năm tới trình hồ sơ của cháu cho một trường HISD (chứng tỏ rằng cháu đã xong lớp vườn trẻ), thì cháu có thể ghi danh vào lớp mẫu giáo mà không có trở ngại gì.