“School at St. George Place” kiếm được $45,000 (và còn tiếp tục!) qua “Donors Choose”

Hàng năm, hàng ngàn giáo chức tìm ngân khoản từ các công dân tốt bụng bằng cách đăng tải nhu cầu của lớp qua một trang web được gọi là “Donors Choose”, và một số những giáo chức này là từ HISD.

Adam Stephens, là hiệu trưởng của trường “School at St. George Place”, nói rằng các giáo chức trong trường rất thành công khi dùng trang này để xin giúp đỡ mà hiện thời trường ông đã vượt qua mức $45,000 trong số tiền nhận được để tài trợ một vài đồ án.

Các yêu cầu này từ một vài trăm đôla để mua vật liệu dậy toán hay chữ Tầu đến một vài ngàn đôla để mua iPad để các em có thể khởi sự khép lại khoảng cách điện toán, nhưng hầu hết có liên quan đến nhu cầu mua tài liệu đọc sách thêm để xây dựng khả năng văn hóa của học sinh. Quý vị có thể đọc thêm về các đồ án được tài trợ ở đây và biết đồ án nào vẫn còn tìm tài trợ.

“Chúng tôi có những giáo chức thật phi thường, họ biết những gì sẽ giúp học sinh thành công và họ không sợ để xin cho các em,” Stephen giải thích. “Họ liên lạc với nhau để mở rộng khả năng được trợ giúp và rồi mỗi khi có ai được tài trợ, chúng tôi đều ăn mừng.”