Phim Video Cho Thấy Học Sinh Giáo Dục Đặc Biệt Học Giỏi trong Lớp Thường

Trường Tiểu Học Gregg của HISD đang có thành công lớn khi xếp học sinh có nhu cầu đặc biệt vào thành phần học sinh chung và đang được toàn quốc biết đến vì những tiến bộ này. Susan Pansmith, quản lý lâu năm cho Phòng Giáo Dục Đặc Biệt Cấp Tiểu Học của học khu, trình bày phim video, với những tiến bộ của trường Gregg, cho 300 tham dự viên trong một nghị hội ở Chicago về đề tài “Success at an Early Age: Improving Outcomes for Young Children With Disabilities.”

Người cùng trình bày với Pansmitch tại nghị hội này, được bảo trợ bởi  “Urban Special Education Leadership Collaborative” (USELC), là Sonja Hollan, chuyên viên giáo dục ấu nhi cho Vùng IV.

Cuộc nghiên cứu chứng tỏ rằng khi đưa học sinh có nhu cầu đặc biệt vào khung cảnh giáo dục tổng quát, nó đã giảm thiểu khoảng cách trình độ giữa các em có nhu cầu và thành phần học sinh chung.

“Nếu chúng tôi đưa các em vào với những em có cùng các khuyết tật, chúng tôi không giúp gì cho các em – chúng tôi đang đào tạo những người khuyết tật,” giáo chức giáo dục đặc biệt của trường Gregg là Allison Wood nói. “Đưa các em vào thành phần học sinh chung thì quan trọng cho sự thành công của mọi người, nhất là các em 3 tuổi.”

“Vai trò của tôi là giúp điều hòa tiến trình đó,” Hiệu Trưởng trường Gregg là David Jackson nói. “Nó khởi sự với sự huấn luyện phát triển chuyên nghiệp. Sau đó chúng tôi đưa các giáo chức giáo dục đặc biệt hợp tác với giáo chức thường để cả hai quen với học trình cũng như ưu và khuyết điểm của từng học sinh.”

HISD sẽ tổ chức nghị hội USELC vào mùa thu 2014.