HISD Công Bố Giai Đoạn Hai của Khởi Xướng Một-cho-Một

HISD đã chọn 18 trường trung học II cấp mà học sinh ở đây sẽ nhận được máy điện toán xách tay trong niên khoá 2014-2015 trong giai đoạn hai của PowerUp, là khởi xướng biến đổi điện toán một-cho-một của khu học chánh này.

Các trường trong giai đoạn tới là:

Challenge Early College High School
Davis High School
East Early College High School
Eastwood Academy
High School for Law Enforcement & Criminal Justice
Houston Academy for International Studies
Lamar High School
Liberty High School
Long Academy
Milby High School
Reagan High School
Scarborough High School
Sharpstown International High School
Waltrip High School
Westbury High School
Westside High School
Wheatley High School
Yates High School

Một nhóm gồm vài sở HISD chọn các trường này dựa trên chương trình xây cất bông phiếu 2012, những nâng cấp hạ tầng cơ sở hiện thời, những cung ứng môn học / cấp lớp và hệ thống hạ tầng cơ sở hiện tiến hành hay dự định hoàn tất trong niên khoá 2014-2015.

Các trường trung học hiện đang tái xây cất trong Nhóm 1 của bông phiếu 2012 thì không được bao gồm bởi vì sự xây cất sẽ tạo nên trở ngại. Các trường trên mạng, không tọa lạc trong cơ sở HISD, các trường charter, và các trường không đủ hạ tầng cơ sở về mạng và không có tài trợ để thiết lập hạ tầng thì không bao gồm trong chương trình PowerUp.

Ba trường trung học đã nhận được máy điện toán trong Giai Đoạn 1, và học sinh tại tám trường khác sẽ tham gia chương trình này vào tháng Giêng. Tất cả các trường còn lại sẽ được dự định tham gia PowerUp vào năm 2016, trong Giai Đoạn III.

Nằm trong việc tiến hành, các cuộc họp thông tin cho phụ huynh đã xảy ra với sự tham dự đông đảo, và các giáo chức tại 11 trường PowerUp đang được tiếp tục huấn luyện và hỗ trợ để đưa sự giảng dậy vào máy điện toán.