Ủy Ban Giáo Dục Tán Thành thêm 7 Giao Kèo CMAR trong Chương Trình Bông Phiếu 2012

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston vào hôm thứ Năm đã đồng ý cho phép học khu được thương lượng các giao kèo với năm công ty để cung cấp việc xây cất (CMAR) trên một số đồ án được chọn lọc của bông phiếu 2012.

Các công ty và các đồ án là:

  • Bellaire High School: Turner Construction Company
  • Davis High School: H.J. Russell & Company
  • Dowling Middle School: Turner Construction Company
  • Eastwood Academy: Comex Corporation
  • Lamar High School: Gilbane Building Company
  • Parker Elementary School: Brae Burn Construction Company, L.T.D., L.L.P.
  • Yates High School: Turner Construction Company

Việc sử dụng phương pháp giao kèo CMAR giúp HISD bảo đảm phẩm chất đồ án bằng cách gia tăng sự điều hợp với nhóm thiết kế và thiết lập một giá tối đa được bảo đảm cho việc xây cất, giảm thiểu những vấn nạn tương lai tỉ như giá lên cao. CMAR còn cho phép khả năng thầu lại công việc đặc biệt, gia tăng số cơ hội thương mãi tương lai với học khu. Nhiều đồ án trong chương trình bông phiếu 2012 sẽ được giao cho CMAR vì bản chất và sự phức tạp của các đồ án này.

Các công ty được chọn từ một số 33 thầu khoán dựa trên một vài tiêu chuẩn, gồm phẩm chất, kinh nghiệm, hồ sơ an toàn, doanh nghiệp thiểu số và phụ nữ làm chủ (MWBE), xây cất có phương pháp và kế hoạch giai đoạn, và tài chánh ổn định. Các công ty có phẩm chất này sau đó được mời đưa giá cho công việc xây cất.

Hai trong các công ty, H.J. Russell & Company và Comex Corporation, là những công ty MWBE có giấy xác nhận, có nghĩa các công ty này có tối thiểu 51 phần trăm được làm chủ bởi một trong những nhóm sau đây: Người Mỹ gốc Phi Châu, người Mỹ gốc Tây Ban Nha, người Mỹ gốc Á Châu, và Mỹ thổ dân hay phụ nữ. Ba công ty khác đã cho thầu lạc từ 20 đến 30 phần trăm công việc cho các nhà thầu MWBE.

Trong các doanh nghiệp khác, ủy ban đồng ý tương lượng một giao kèo với Pepper-Lawwon Construction, L.P., để cải thiện sân vận động tại Mark Anthony Wilkins Pavilion trong vùng North Forest. Khu học chánh sẽ tài trợ đồ án này với tiền của tiểu bang.

Cuộc họp thường lệ của ủy ban được tổ chức lúc 5g chiều thứ Năm, 12 tháng Mười Hai, 2013 trong tính đường của ủy ban tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St.)