Hạn chót nộp đơn Magnet là 20 tháng Mười Hai

Hạn chót để được bảo đảm cứu xét đợt đầu đơn xin vào Magnet cho niên khoá 2014-2015 là thứ Sáu, 20 tháng Mười Hai, vậy nếu quý vị chưa hoàn tất đơn, đây là lúc phải xúc tiến. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các chương trình, các trường magnet của khu học chánh và những lựa chọn trong trang http://houstonisd.org/magnet.

Sau đây làm một số ngày quý vị muốn đánh dấu trong lịch:

  • 23 th. Mười Hai – 2 th. Giêng: Nghỉ Mùa Đông
  • 16 th. Giêng – Họp UBGD
  • 17 th. Giêng – Thi hùng biện Martin Luther King Jr.
  • 17 th. Giêng – Hạn chót nộp đơn xin học bổng Jones
  • 20 th. Giêng – Ngày lễ Martin Luther King Jr.
  • 25 th. Giêng – Chợ Thiếu Niên
  • 26 th. Hai – Tiệc trà Tình Trạng Các Trường