Hạn Chót Nộp Đơn vào các Chương Trình Magnet của HISD là 20 tháng Mười Hai

Phụ huynh nào muốn con em theo học một trong những chương trình magnet của HISD cho niên khoá 2014-2015 thì cần phải nộp đơn trước dịp nghỉ lễ. Hạn chót nộp đơn, hoặc trên mạng hoặc qua thủ tục nộp đơn, là thứ Sáu 20 tháng Mười Hai để được cứu xét trong Giai Đoạn I của thủ tục nộp đơn magnet.

“Năm nay, phụ huynh có thể thoải mái nộp đơn ngay tại nhà qua thủ tục nộp đơn trên mạng,” Phụ Tá TGĐ về Chọn Trường là Dave Wheat nói. “Cho đến nay, trên 27,000 đơn đã được nộp qua cách mới trên mạng, và còn hàng ngàn đơn nữa đang cứu xét.”

Dù qua hệ thống trên mạng hay làm đơn, phụ huynh được thúc giục hãy duyệt lại đơn cách cẩn thận để bảo đảm là mọi chi tiết đều chính xác trước khi nộp. Phụ huynh còn phải nộp mọi giấy tờ cần thiết cho trường muốn chọn chính vào ngày 20 tháng Mười Hai.

“Khi có sự hồ nghi gì, phụ huynh có thể liên lạc Phòng Chọn Trường hay đến trường magnet gần nhất,” Wheat nói. “Điều hợp viên magnet tại trường được chuẩn bị để giúp đỡ phụ huynh với bất cứ thắc mắc nào trong thủ tục này.”

Các điều hợp viên magnet của HISD còn có máy điện toán để phụ huynh sử dụng nếu không có máy ở nhà.

Người nộp đơn sẽ được thông báo về tình trạng đơn vào ngày 28 tháng Ba, 2014. Hạn chót để chọn một trường theo học trong niên khoá tới là 11 tháng Tư, 2014.

Muốn biết thêm chi tiết về thủ tục nộp đơn, hãy liên lạc Phòng Chọn Trường (Office of School Choice) ở số 713-556-6734