HISD sẽ đóng cửa từ 23/12 cho đến 03/01 để nghỉ mùa đông

Tất cả các trường và văn phòng hành chánh HISD sẽ đóng cửa từ thứ Hai, 23 tháng 12, 2013, mở cửa lại vào ngày thứ Hai, 6 tháng 1, 2014. Giáo chức sẽ trở lại trường ngày 6, học sinh đi học lại vào ngày 7 tháng 1, 2014

Sở Cảnh Sát HISD sẽ tuần tiểu các cơ sở của học khu trong dịp nghỉ này. Trong trường hợp khẩn cấp có thể gọi số 713-892-7777 để báo cáo.

Sau đây là một số ngày quý vị muốn đánh dấu trong lịch:

  • 7 th. Giêng: Đi học trở lại
  • 14 th. Giêng – 2 th. Hai: quyên góp thực phẩm “Souper Bowl of Caring”
  • 16 th. Giêng: Họp UBGD
  • 17 th. Giêng: Thi hùng biện Martin Luther King Jr.
  • 17 th. Giêng: Hạn chót nộp đơn xin học bổng Jones
  • 20 th. Giêng: Ngày lễ Martin Luther King Jr.
  • 25 th. Giêng: Chợ Thiếu Niên
  • 26 th. Hai: Tiệc trà Tình Trạng Các Trường