Biết các kế hoạch HISD về thời tiết ở đây và @HoustonISD trên Twitter

Các gia đình và nhân viên HISD được khuyên hãy theo dõi tin tức qua truyền thông xã hội – tỉ như @HoustonISD trên Twitter – để biết dự báo thời tiết mùa đông trong khu vực Houston mà nó có ảnh hưởng đến các trường, cơ sở học khu, và sinh hoạt sau khi tan trường vào ngày thứ Ba và thứ Tư hay không.

Nha Khí Tượng Quốc Gia đã cho biết về một cơn bão mùa đông trong tất cả vùng đông nam Texas từ 3g sáng thứ Ba cho đến ngày thứ Tư. Dự báo này cho biết có thể mưa, kể cả tuyết và mưa băng, đưa đến tình trạng nguy hiểm khi lái xe.

Thời tiết mùa đông này được tiên đoán sẽ xảy ra chỉ sau một vài ngày khi đã có một cơn mưa băng buộc HISD và các khu học chánh trong vùng phải hủy bỏ các lớp vào ngày thứ Sáu tuần qua.

Vui lòng tiếp tục theo dõi trang web này, trang web của trường hay các trang Twitter của chúng tôi là @HoustonISDFacebook để biết thông tin mới nhất về các kế hoạch của HISD. Chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho phụ huynh và nhật tu tin tức trong đường dây Thời Tiết Khắc Nghiệt, mà quý vị có thể gọi số 713-267-1704, nếu khu học chánh hủy bỏ các lớp học.