Monthly Archives: September 2018

Vận động xin nhạc cụ để có lợi cho các chương trình âm nhạc HISD

HISD đang hợp tác với “CMA Foundation và cơ sở “Mr. Holland’s Opus Foundation” để tổ chức “Houston Instrument Drive” (vận động xin nhạc cụ) vào ngày 14-24 tháng Chín để có lợi cho các chương trình nhạc trong trường và học sinh.

Vì thế, hãy gom góp những nhạc cụ đang đóng bụi trong kho hay nhà để xe của quý vị và trao vào tay những học sinh thực sự vui thích muốn đem âm nhạc trở về đời sống. Có những thời gian và địa điểm thuận tiện để đón nhận trong khắp thành phố Houston. Để tìm các địa điểm này, hãy vào trang www.mhopus.org/instrument-drive.

Ngoài ra, CMA sẽ tổ chức “Maddie and Tae” (www.maddieandtae.com) tại trường Trung Học Waltrip vào ngày 17 tháng Chín để giúp học sinh biết về tương lai trong kỹ nghệ âm nhạc.