Tôi phải làm gì nếu chưa bao giờ nhận được điểm thi STAAR của con tôi?

Điểm bài thi STAAR được gửi đi hôm thứ Năm, 21 tháng Sáu. Nếu quý vị chưa bao giờ nhận được điểm bài thi của con em, hoặc nếu báo cáo mà quý vị nhận được thì không đầy đủ, vui lòng liên lạc với nhà trường, nơi học sinh đã làm bài thi STAAR. Nhân viên văn phòng có thể giúp quý vị và cung cấp kết quả bài thi của con em. Cơ Quan Giáo Dục Texas (TEA) cho biết các báo cáo chính thức cho phụ huynh sẽ được gửi đi trong tháng Giêng gồm các điểm bài thi, cũng như báo cáo về trình độ là con em quý vị có đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang hay không.

Nếu quý vị có những thắc mắc về STAAR, hãy gửi email về STAAR@houstonisd.org.