Hạn chót nộp đơn Magnet là 11 tháng Giêng – quý vị có chuẩn bị chưa?

Ngày tháng mà đơn xin vào chương trình Magnet phải nộp để bảo đảm được cứu xét lần đầu thì chỉ còn ít hơn bốn tuần, do đó phụ huynh nào muốn con em theo học các trường đặc biệt thì cần phải hành động mau.

Phụ Tá Giám Đốc về Chọn Trường là Dave Wheat nói rằng, một cách lý tưởng, phụ huynh phải nộp đơn cho nhiều trường – tối thiểu năm cho mỗi đứa con – sau khi thẩm định nhu cầu, tài năng và sở thích của từng học sinh.

“Chúng tôi có trên 3,000 người hiện diện trong ngày Giới Thiệu Magnet hôm 3 tháng Mười Một,” ông Wheat nói. “Chưa bao giờ đông như vậy. Đây là những chương trình phổ thông, nhiều nhu cầu.”

Tuy vậy, ông Wheat nói thêm, các trường vẫn còn những chuyến thăm trường, do đó không quá trễ cho những phụ huynh nào muốn biết thêm về những trường mà họ thích.

“Bất kể học sinh cho thấy ưu điểm ở đâu, chúng tôi đều có trường đặc biệt trong lãnh vực đó,” ông nói. “Điều thực sự quan trọng là phải nộp trước hạn chót 11 tháng Giêng. Mỗi đơn phải kèm theo những giấy tờ cần có, nhưng vì phải mất một thời gian để có được các giấy tờ này, phụ huynh cần phải xin bản sao phiếu điểm và các giấy tờ khác ngay tự bây giờ, thay vì chờ đến ngày 10 tháng Giêng.”

Ghi nhớ: Những đơn nộp sau ngày 11 tháng Giêng, 2013, sẽ chỉ được cứu xét nếu còn chỗ trống, và HISD sẽ đóng cửa nguyên tuần lễ cuối tháng Mười Hai và đầu tháng Giêng.

Hãy vào trang web Magnet để xem danh mục (.pdf) của những chương trình đã có và lấy đơn.