HISD Tìm Tài Trợ cho Các Trường Magnet về Khoa Học, Kỹ Thuật, Kỹ Sư và Toán

Uỷ Ban Giáo Dục HISD đã bỏ phiếu hôm thứ Năm để tiếp tục kế hoạch xin $12 triệu tài trợ của liên bang để mở tám trường magnet nhấn mạnh đến sự học hỏi về khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán (STEM).

Đề nghị đã được thông qua với tỉ lệ 7-1 vì sự chống đối của Chủ Tịch Uỷ Ban Anna Eastman.

Tất cả tám trường magnet STEM sẽ gồm các chương trình cho cả trường, có nghĩa mọi học sinh trong các trường này sẽ được lợi từ sự giảng dậy mà nó nhấn mạnh đến học trình STEM phong phú. Các trường sẽ cung cấp thực tập tại hiện trường, các bài giảng và minh chứng phong phú STEM, các chương trình robot ở cấp trung học I cấp, thực tập cho học sinh trung học II cấp, học hàm thụ, và môn hai tín chỉ qua sự hợp tác với đại học cộng đồng. Các chương trình magnet hiện thời tại các trường hiện có, mà cũng được bao gồm trong đề nghị tài trợ này, đã gặp khó khăn để thu hút học sinh và sẽ thay thế với chương trình magnet STEM.

Các trường magnet dự định sẽ cung cấp cho các gia đình một chuỗi chọn lựa các trường nghiêm nhặt về học vấn, trong khi cũng cổ vũ tính cách đa dạng của sắc tộc, kinh thế, văn hoá, và địa lý.

Uỷ Viên Paula Harris nói các chương trình magnet chú trọng đến STEM sẽ gia tăng sự lựa chọn trường của HISD và chuẩn bị học sinh thêm nữa ngay khi còn trẻ để vươn lên trong một nền kinh tế của thế kỷ 21.

Harris nói, “Chúng tôi cần thêm những lựa chọn trong các trường trung học I cấp. Mục tiêu của chúng tôi là gia tăng sự nghiêm nhặt, gia tăng lợi ích cho học sinh, và gia tăng sự lựa chọn cho phụ huynh”.

Nếu HISD không thắng được tài trợ magnet này, khu học chánh sẽ duyệt xét và thay đổi đề nghị để phù hợp với tài nguyên hiện có.

Ba trong tám chương trình magnet STEM sẽ ở các trường trung học I cấp. Đó là:

  • The Engineering Academy tại McWilliams Middle School
  • The Medical and Health Professions Academy tại Ryan Middle School
  • A Technology Academy sẽ toạ lạc tại một trường trung học I cấp trong vùng North Forest

Năm chương trình magnet STEM còn lại sẽ được cung ứng ở cấp trung học II cấp. Đó là:

  • The Green School tại Furr High School
  • The Chemical and Process Technology Institute tại  Kashmere High School
  • The Energy Institute (địa điểm chưa được quyết định)
  • The Advanced Technology Institute tại South Early College High School
  • The Advanced Technology Institute tại North East Early College High School ở vùng North Forest