Thi lần thứ hai bài STAAR 1–5 tháng Tư

Học sinh HISD sau khi nghỉ ngày lễ mùa xuân sau cùng của niên khoá hiện thời, sẽ trở lại lớp hôm thứ Hai để bắt đầu tuần lễ thi.

Lần thi thứ hai các bài thi của “State of Texas Assessment of Academic Readiness” (STAAR) sẽ bắt đầu vào thứ Hai, 1 tháng Tư, 2013, và kéo dài cho đến thứ Sáu, 5 tháng Tư.

Nhấn vào đây để xem toàn thể chương trình hoặc vào trang web STAAR của học khu (www.houstonisd.org/STAAR) để biết thêm chi tiết.

Có thắc mắc? Hãy vào trang web STAAR Q&A blog của học khu để xem những câu hỏi và trả lời đã có từ trước, hoặc gửi câu hỏi của quý vị đến STAAR@houstonisd.org.