Buổi tìm việc HISD thu hút trên 200 giáo chức có kinh nghiệm đến với viễn ảnh Trở Nên Vĩ Đại Mọi Mặt

Trên 200 giáo chức kinh nghiệm từ khắp nơi trong nước đã xếp hàng vào ngày thứ Bẩy để tìm hiểu thêm về công việc tại HISD trong một buổi hội thông tin và công việc hôm thứ Bẩy tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White.

Tham dự viên được đích thân gặp gỡ các hiệu trưởng và nhân viên, và tìm hiểu về viễn ảnh chung và làm thế nào kinh nghiệm của họ sẽ giúp khu học chánh Trở Nên Vĩ Đại Mọi Mặt.

“Các giáo chức kinh nghiệm có những dụng cụ thích hợp để giúp học sinh thành công,” Deborah Silber nói, bà là hiệu trưởng Tiểu Học Berry. “Họ biết cách phân định cách giảng dậy và sử dụng dữ kiện để giúp học sinh thăng tiến.”

Chưa có công việc nào được cung cấp, nhưng các ứng viên biết rằng thế nào là làm việc trong HISD và làm thế nào họ có thể góp phần cho sự thành công của mọi học sinh”

  • “Chắc chắn đó là một chỗ nhiều sáng tạo.” – Erica Ba, giáo chức giáo dục đặc biệt từ Học Khu Pasadena
  • “Tôi biết là sẽ di chuyển sang HISD. Phần trình bày sáng nay đã thay đổi quan niệm của tôi về khu học chánh này… Tôi thích được nghe những chữ ‘hỗ trợ’ và ‘cơ hội’ – quý vị không thể có được điều đó ở chỗ khác.”  – Linda từ Fort Bend ISD
  • “Tôi được thu hút đến HISD vì văn hóa tích cực. Tôi thích các hiệu trưởng và sự phát triển chuyên môn, và tôi muốn trở lại học khu này! Tôi cảm thấy tinh thần đồng đội và trách nhiệm ở đó.” – Pamela Knoppers, cựu giáo chức HISD

Muốn biết thêm thông tin về cơ hội làm việc tại HISD, hãy email về teacherrecruitment@houstonisd.org hoặc vào trang www.houstonisd.org/careers.