Các giáo chức HISD mới chuẩn bị cho niên khoá 2013-2014

Niên khoá 2012-2013 có lẽ đang chấm dứt, nhưng với các giáo chức mới được HISD thuê, việc chuẩn bị cho niên khoá 2013-2014 chỉ mới bắt đầu. Trong những ngày 21-23 tháng Năm, các giáo chức mới được thuê đã tham dự các cuộc kinh lý để quan sát tại các trường St. George Place, McReynolds và Furr trong đó họ quan sát các giáo chức HISD.

“Chúng tôi biết rằng trong niên khoá tới sẽ có rất nhiều giáo chức mới, và chúng tôi thực sự muốn họ có cơ hội biết đến những gì HISD cung ứng,” Gail McGee nói, bà là Quản Lý Giới Thiệu Giáo Chức Mới của HISD. “Chúng tôi muốn các giáo chức được thành công, và chúng tôi biết rằng họ sẽ phải chạm thực tế. Càng có nhiều cơ hội hơn, họ càng được chuẩn bị kỹ hơn.”

Nằm trong thủ tục giới thiệu giáo chức mới của HISD, người mới được thuê có cơ hội biết đến Hệ Thống Phát Triển và Thẩm Định Giáo Chức của HISD, họ thăm các lớp để có cảm nghiệm hoàn cảnh, và quan sát các giáo chức HISD hoạt động trong nhiều lãnh vực và cấp lớp. Những cảm nghiệm này để chuẩn bị họ trải qua các huấn luyện “New Teacher Academy”, “Classroom Management and Culture Institute”, và các mô hình khác, tất cả sẽ được tổ chức trong tháng Bẩy và Tám.

“Điều thực sự quan trọng cho tôi khi được thấy những gì HISD mong đợi nơi tôi, những gì họ muốn lớp học của tôi trông như thế nào, những gì họ muốn trong sự tương giao của tôi với học sinh,” Sharon Ellinger, giáo chức năm đầu tiên, nói. “Tôi thực sự phấn khởi để trở nên một phần tử của HISD. Tôi nghĩ đó là một khu học chánh phi thường, và tôi thực sự trông đợi một sự nghiệp ở đây.”

Tất cả các giáo chức năm đầu tiên trong HISD sẽ có một người dìu dắt, sẽ hỗ trợ họ hàng tuần trong suốt năm. Tuy nhiên, HISD không chỉ cung cấp sự hỗ trợ và phát triển chuyên môn cho các giáo chức năm đầu. Các Chuyên Gia Phát Triển Giáo Chức và các Giáo Chức Chính cung cấp thêm sự hỗ trợ cho các giáo chức năm đầu và cả những người có kinh nghiệm.

“Quý vị nghĩ rằng một giáo chức có kinh nghiệm không cần phải thấy cách dậy tốt, nhưng để trở nên vĩ đại, quý vị phải tiếp tục muốn học hỏi và để biết những điều mới, để thấy các viễn ảnh khác biệt,” Sarah Campbell nói, bà là một giáo chức với 15 năm kinh nghiệm. “Khi quý vị được thấy một giáo chức giỏi hoạt động, quý vị sẽ trau chuốt khả năng của mình và tái xác định điều gì là vĩ đại, và cố gắng đạt được mức cao hơn đó.”

Nếu quý vị muốn trở nên một giáo chức HISD, hãy vào trang web về nghề nghiệp của HISD.