Nhiều Thông Tin Trên Mạng về Các Đồ Án Bông Phiếu 2007, 2012

Quý vị có thắc mắc về sự tiến triển của trường mình theo chương trình bông phiếu 2012 không? Không cách nào dễ hơn để biết tin tức mới hơn là vào trang web của HISD dành để cung cấp thông tin đầy đủ về chương trình xây cất hay tân trang 40 trường trong houstonisd.org/bond.

Một đặc điểm của trang web này là lịch trình với thời điểm các cuộc họp của Nhóm Cố Vấn Đồ Án. Những nhóm này gồm học sinh, nhân viên, và phần tử cộng đồng tổ chức các cuộc họp hàng tháng tại mỗi trường trong bông phiếu để hướng dẫn cách thiết kế và xây cất trường. Các buổi họp này mở rộng cho công chúng và là một cách tốt đẹp để biết tin mới.

Để có danh sách đầy đủ các buổi họp sắp tới, một lịch trình có thể tải xuống trong trang web.

Nếu quý vị muốn ở trong vòng thông tin nhưng không có thời giờ tham dự cuộc họp PAT, quý vị có thể xem biên bản các cuộc họp trước. Mỗi buổi họp đều có ghi lại và sau đó được đưa lên trang web khi được phê chuẩn. Toàn bộ biên bản các cuộc họp có thể tìm thấy ở đây.

Mục tiêu chung của nhóm thông tin bông phiếu là bảo đảm rằng học khu đang hoàn thành lời hứa về một chương trình bông phiếu mà nó minh bạch, có trách nhiệm và sẵn sàng trả lời cho mọi độc giả.

Một cách khác để được thông tin là ghi danh nhận bản tin eNews hàng tháng của học khu, nó tổng hợp các bản tin bông phiếu để đem cho độc giả một nơi dễ để tìm thấy các tin mới nhất về bông phiếu.

Để nhận được những cập nhật ngay lập tức về chương trình bông phiếu qua email, quý vị có thể ghi danh vào trang blog tin tức bông phiếu “RSS feed.

Sau cùng, nếu quý vị có câu hỏi đặc biệt, hãy email về bondinfo@houstonisd.org. Địa chỉ này thường được kiểm điểm trong ngày để bảo đảm mọi câu hỏi được trả lời đúng lúc và đúng cách.