Cần giúp đỡ! Tôi bỏ lỡ hạn chót magnet. Bây giờ làm gì?

Quý vị vẫn có thể nộp đơn cho trường mong muốn, nhưng các đơn này chỉ được bảo đảm cứu xét đợt đầu nếu nhận được trước hạn chót.

Các trường magnet nhận được đơn nhiều hơn số chỗ vào ngày 20 tháng Mười Hai, 2013, sẽ không thể cứu xét các đơn nhận được sau ngày này.

Các trường khác sẽ tiếp tục nhận đơn một khi trường còn chỗ.

Mọi thắc mắc có thể trực tiếp gọi về Phòng Chọn Trường số  713-556-6734.