Hỏi HISD: Ai là người quyết định đóng cửa trường vì thời tiết xấu?

Với nhiều sự tiên đoán tối thiểu sẽ có mưa đá tuần này, HISD nhận được nhiều yêu cầu về chính sách đóng cửa trường hay toàn thể học khu vì thời tiết khắc nghiệt. Vậy, ai là người có quyền quyết định?

TL: Ủy ban “School Closing Executive Council”, gồm ông tổng giám đốc học khu, trưởng phòng hoạt động, phó ban học thuật, trưởng phòng nhân viên, trưởng phòng thông tin, và các trưởng học đường. Bình thường, ông tổng giám đốc học khu có quyết định sau cùng, nhưng trong trường hợp ông không thể (vì xa thành phố, hay ở ngoại quốc khi nghỉ hè), bất cứ phần tử nào trong ủy ban này đều có quyền quyết định sau cùng.

Xem chính sách liên hệ của học khu ở đây (.pdf).