Monthly Archives: October 2020

Tháng Mười là Tháng Chuẩn Bị Đại Học & Ngành Nghề

Phòng Chiến Thuật & Canh Tân phấn khởi để công bố Tháng Chuẩn Bị Đại Học & Ngành Nghề lần thứ ba của HISD trong tháng Mười.

Tháng CCR là một vui thích, cách sáng tạo để hấp dẫn học sinh, giới thiệu các em đến những lựa chọn đại học và ngành nghề. Chủ đề năm nay là “Take Control: Explore. Design. Launch Your Future!” (hãy làm chủ: khám phá, thiết kế, khởi sự tương lai). Hàng tuần trong tháng sẽ đề cao một chủ đề CCR đặc biệt, gồm:

  • Tuần 1: IGNITE (nhóm lửa) – Trả tiền cho đại học và chọn chương trình học đúng.   
  • Tuần 2: LAUNCH (khởi sự) – Chọn đúng trường sẽ phát triển khả năng tương lai.
  • Tuần 3: SOAR (vươn cao) – Một hướng dẫn về đại học và biết cách vươn lên trong quân đội.
  • Tuần 4: NAVIGATE (luồn lách) – Biết nhiều sẽ giúp luồn lách trong thế giới thực.

Continue reading