HISD sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu sự cắt giảm ngân sách liên bang (sequestration) được thông qua?

Ảnh hưởng của sự cắt giảm nếu xảy ra sẽ có ảnh hưởng quan trọng đối với các trường Houston. Chương trình đầu tiên có thể bị ảnh hưởng sẽ là chương trình học hè của khu học chánh. Khoảng một nửa số tiền cần để tài trợ các trường hè có thể bị mất nếu sự cắt giảm xảy ra. Trong niên khoá 2013-2014, HISD sẽ mất khoảng $12.4 triệu từ mọi ngân khoản đang hưởng. Ngoài các trường mùa hè, ảnh hưởng có thể sẽ rất trầm trọng đối với các chương trình giáo dục đặc biệt của HISD, mà nó sẽ mất $3 triệu tài trợ từ chính phủ liên bang.